Dikgetho tsa bophelo

R200.00

“Rona re Basotho, re ikgantsha ka dithoko le diboko tsa rona tse fapaneng. Ereng ke le qoqele ka tsatsi le leholo la sehopotso, ha thabo le monyaka di ne di utlwahala lemeng la ntate. Ene e kaba phoso e kgolo ha mokete wa mofuta o jwalo o sa bulwe ka thapelo, jwalo ka e meng ya ho feta. Ene ele ka mora pula tse kgolo tsa selemo. Esale hoseng tsatsing leo la lehlabula, ho ne ho utlwahala feela ka medidietsane, le mantswe a phefa a barwetsana ho bina. Nkgono a tlohele seo a se etsang ka rontaboleng,a kgokgobe a tle ka ntle ho tlo iponela ntho tse ntle ha Basotho ba kopane kaofela. Bana ba ipudukanye fatshe seka masea a maoba le maobeng. Dinkgo ho tlala dinwamaphodi. Mme le Rakgadi ba etse seo ba tummeng ka sona, ho ritela jwala bo pakwang motse ho pota. Bahlankana ba hlodisane ka ho kallana, ebe mohlodi e tla ba mang? Barwetsana ho kgiba, tlo le wena ho iponela botle bo bokalo. Monakaladi o bapalla melomong ya bana, matsoho a tletse nama, hobane banna ba motse ba ile ba hlaba dikgomo le dinku esale hoseng. Dithoko le dithotokiso ebe pina tsa letsatsi kaofela. O fumane ho senyehile, ho dubakane. E le menyanyakwe le mekgibo, ditolobonya, ntho tseo bo nkgono ba re rutileng tsona. Moya wa toka le kgotso o rena fatsheng lena la Basotho, ereng baditjhaba ba tlo bona bokgabane ba rona. Ha hlompho e be dijo tsa moya. Lerato le be pelong tsa bohle. Basotho ba ate e be matletsentletse. Ha komello e fele fatsheng la bo ntatemoholo, mehlape e ate ka baka la botala bo apereng naha. Ere Mosotho a ithute puo ya hae, ha dikgetho tsa hae tsa bophelo e be tse ahang setjhaba. Sesotho, puo ya rona”

Back cover, Dikgetho tsa Bophelo

SKU: 009 Category:
Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Additional Information
Weight 0.5 kg
Dimensions 20 × 15 × 10 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dikgetho tsa bophelo”

Your email address will not be published.